Christou Lada 6 Athens Greece
Stadio 5 Athens Greece